Zásady ochrany osobních údajů

K ochraně vašich osobních údajů přistupujeme zodpovědně a snažíme se zajistit vaše právo na informace. Při zpracování osobních údajů dodržujeme také zásady zákonnosti, účelového omezení, minimalizace rozsahu a uložení, přesnosti, integrity, důvěrnosti a odpovědnosti, přičemž zvláštní důraz klademe na bezpečnost a ochranu osobních údajů.

S účinností od 25. května 2018 se na zpracování osobních údajů vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení" nebo "GDPR") a zákon č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").

V souladu s články 13 a 14 GDPR a § 19 zákona o ochraně osobních údajů je společnost EPF Group, a.s. povinna poskytnout vám následující informace:

1. Kontaktní údaje provozovatele

Provozovatelem (čl. 4 bod 6 GDPR a § 5 písm. o) zákona o ochraně osobních údajů) je společnost EPF Group, a.s., se sídlem Mlynské Nivy 70, Bratislava 821 05, IČO: 52 326 039, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č. 6924/B, kontaktní údaje: tel.: 02/43412279, e-mail: https://www.e-personal.eu („společnost“).

2. Účel zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává vaše osobní údaje, aby mohla kvalitně poskytovat své služby, zná některé osobní údaje subjektů údajů a potřebuje je poskytnout dalším příjemcům, aby mohla plnit své zákonné povinnosti.

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje k několika účelům:

 • zpracování smluvních a předsmluvních závazků
 • zpracování personální a mzdové agendy
 • zpracování účetní agendy

 

3. Právní základ zpracovávání osobních údajů

Společnost zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 • zvláštní právní předpisy, zejména:
  • zákon o sociálním pojištění, zákoník práce, platné mzdové a účetní předpisy, obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon, zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 • souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů v závislosti na účelu zpracování osobních údajů
 • plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba
 • zpracování osobních údajů za účelem ochrany života, zdraví nebo majetku subjektu údajů
 • oprávněný zájem společnosti.

Společnost zpracovává osobní údaje také bez souhlasu subjektu údajů, pokud:

(a) účel zpracování osobních údajů, okruh subjektů údajů a seznam osobních údajů nebo jejich rozsah stanoví přímo použitelný právně závazný předpis Evropské unie, mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána, nebo tento zákon. Pokud seznam nebo rozsah osobních údajů není stanoven, může společnost zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu a způsobem nezbytným k dosažení stanoveného účelu zpracování při dodržení základních povinností podle § 13 odst. 3 písm. a) až e) bodu i) zákona o ochraně osobních údajů.

b) Společnost dále zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, pokud účel zpracování osobních údajů, okruh subjektů údajů a seznam osobních údajů stanoví zvláštní zákon, a to pouze v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem. Zpracovávané osobní údaje lze zpřístupnit, poskytnout nebo zveřejnit pouze tehdy, stanoví-li zvláštní zákon účel zpřístupnění, poskytnutí nebo zveřejnění, seznam osobních údajů, které lze zpřístupnit, poskytnout nebo zveřejnit, jakož i třetí osoby, kterým se osobní údaje zpřístupňují, nebo okruh příjemců, kterým se osobní údaje zpřístupňují, pokud zákon o ochraně osobních údajů nestanoví jinak.

(c) zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo majetku subjektu údajů,

(d) jsou zpracovávány osobní údaje, které již byly zveřejněny v souladu s právními předpisy a správce je řádně označil jako zveřejněné; osoba, která tvrdí, že zpracovává zveřejněné osobní údaje, je povinna na požádání Úřadu prokázat, že zpracovávané osobní údaje již byly zveřejněny v souladu s právními předpisy,

(e) společnost zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce nebo třetí strany pro tyto účely:

 • zajištění předsmluvních/smluvních vztahů

4. Příjemci nebo kategorie příjemců

Příjemci jsou zaměstnanci společnosti, kteří jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje související s agendou uchazečů o zaměstnání s ohledem na jejich pracovní zařazení a na základě pověření společnosti.

5. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Společnost nepředává a nebude předávat vaše osobní údaje do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

6. Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se určuje podle účelu zpracování osobních údajů a podle požadavků zvláštních předpisů.

Konkrétní doby uchovávání jsou stanoveny vnitřním předpisem společnosti, Plánem správy záznamů, vypracovaným v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě.

Společnost zlikviduje osobní údaje předepsaným způsobem, pokud uplyne účel zpracování a doba uchovávání. Po uplynutí stanoveného účelu je společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro výzkumné nebo statistické účely v jejich anonymizované podobě.

Společnost zajistí, aby osobní údaje subjektů údajů byly zpracovávány ve formě, která umožňuje identifikaci jednotlivých subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

7. Vaše práva jako subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na základě písemné žádosti společnosti požádat o:

 • Máte právo kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům - na vaši žádost vám společnost poskytne informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracovává, za jakým účelem, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, komu byly osobní údaje poskytnuty a jaká je předpokládaná doba uchovávání osobních údajů.
 • Máte právo kdykoli požádat o opravu svých nepřesných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
 • Máte také právo požádat o výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně shromážděny nebo zpracovány.
 • Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů - můžete společnost požádat, aby nevymazávala vaše osobní údaje, které by jinak byla povinna vymazat, a můžete ji také požádat, aby vaše osobní údaje dále nezpracovávala, dokud nebude jasné, zda jsou zpracovávané údaje přesné nebo zda byla vaše námitka proti zpracování vašich osobních údajů vznesena z oprávněných důvodů.
 • Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (pouze v případě osobních údajů, u nichž je právním základem pro zpracování oprávněný zájem společnosti). Pokud tak učiníte, bude společnost pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů pouze tehdy, pokud prokáže, že pro to existují závažné oprávněné důvody.
 • Máte právo zabránit zpracování osobních údajů, o nichž se domníváte, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez vašeho souhlasu, a požadovat jejich likvidaci,
 • Máte právo na přenos svých osobních údajů k jinému správci.

Pokud se domníváte, že v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů byla porušena vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu - Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky., Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. 02 323 132 14, e-mail: , nebo kontaktujte úřad prostřednictvím jeho webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Pokud subjekt údajů není plně způsobilý k právním úkonům, může jeho práva vykonávat zákonný zástupce. Pokud subjekt údajů zemřel, může jeho práva, která měl podle tohoto zákona, vykonávat osoba jemu blízká.

Žádost subjektu údajů podle zákona o ochraně osobních údajů vyřizuje společnost bezplatně, s výjimkou úhrady ve výši, která nesmí přesáhnout výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů a odesláním informací subjektu údajů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Společnost je povinna žádost subjektu údajů písemně vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

 

8. Jak můžete uplatnit svá práva?

Svá práva (včetně práva na odvolání souhlasu) můžete uplatnit u správce - společnosti jedním z následujících způsobů: písemně nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 1 výše).

9. Jaké osobní údaje budou zpracovávány

Společnost bude zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • adresa bydliště nebo kontaktní adresa;
 • vzdělání (včetně příslušných dokladů);
 • informace o předchozích pracovních zkušenostech;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní kontakt.

Společnost vás tímto jako subjekt údajů informovala o ochraně vašich osobních údajů a poučila vás o vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů v rámci této písemné informační povinnosti.

V Bratislavě dne 01.05.2019

EPF Group, a.s.
JUDr. Jozef Petrík, předseda představenstva